KANTİN İHALE İLANI(DUYURU)
 
 
Madde 1- Aşağıda yer alan Piraziz İlçesi Piraziz Eren Ömer Hekim ilkokulu Müdürlüğü kantin ihalesi 09.02.2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 3. fıkrasına göre oluşturulan ihale komisyonunca 08/09/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51'ine i maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulü ile kiraya verilecektir.
Madde 2- İhale dokümanı. 100 (Yüz) Türk Lirası karşılığında ihaleye katılmak isteyen istekliler tarafından. Ziraat Bankası Piraziz Şubesindeki 11227743-5001 Nolu hesabına yatırılan dekont karşılığında Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümünden alınacaktır.
Madde 3- İhaleye katılmak isteyen katılımcılar 7. maddede belirtilen evrakları kapalı zarf içerisinde 30/01/2019 Çarşamba günü saat 10.00'a kadar Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Bölümünde sorumlu Şef Fatih ELMAS' a teslim edilecektir. Dosyasını teslim eden katılımcılara dosya teslim alındı belgesi verilecektir.
Madde 4- İhale Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda 30/01/2019 Çarşamba günü saat 10:00’da 08/09/1983 tarih ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 5l/g maddesi kapsamında pazarlık usulü ile yapılacaktır.
Madde 5- Muhammen bedel ile geçici teminat miktarları aşağıda gösterildiği gibidir.
 
Okulun Adı
Yıllık Muhammen Bedel (TL)
Geçici Teminat Miktarı (TL)
Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu
7.500,00 TL
225,00 TL
 
            Madde 6- 30 Ocak 2019 Çarşamba günü kantin ihalesi yapılacak olan okula ait adres ve öğrenci mevcutlarını gösterir liste aşağıda olduğu gibidir.
 
 
Okulun Adı
Öğrenci Mevcudu
Okul Adresi
Piraziz Eren Ömer Hekim İlkokulu
253
Yeni mahalle Lise Caddesi No: 2 Giresun/Piraziz Tel: (0454) 361 30 06
 
 
 
             Madde 7- İhaleye katılacak isteklilerden istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.
 
1) Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Ziraat Bankası Piraziz Şubesindeki 11227743- 5001 Nolu Hesabına, kiralanacak okul kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin % 3’ü kadar geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (2 suret) veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat Mektubunun aslı (2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 26. Maddesinde belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.) İhaleyi kazanmayanların teminatı ihale gününden sonraki iş günü kendilerine iade edilecektir.
 
2) Yerleşim Yeri Belgesi (aslı). Son bir ay içerisinde alınmış olacaktır.
 
3) Cumhuriyet Savcılığından alınacak Adli Sicil Belgesi (aslı). Alman bu belgede "Adli Sicil Kaydı" veya "Adli Sicil Arşiv Kaydı7" var ise ilgili mahkeme kararı da eklenecektir. Son altı ay içerisinde alınmış olacaktır.
 
4) Herhangi bir sağlık kurum veya kuruluşundan son altı ay içerisinde alınmış "Kantin işletmesinde sakınca yoktur" ibaresi bulunan sağlık raporu.
 
5) Nüfus cüzdanı fotokopisi
 
6) Vekil olarak katılanlardan (Noterden vekâletname aslı)
 
7) Teklif Mektubu
 
8) 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan MEB Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20. maddesi hükümleri doğrultusunda;
 
Kantin kiralama ihalelerinde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki
Eğitim Kanunu hükümlerine göre "Kantin İşletmeciliği Ustalık Belgesi; İhaleye katılanlardan bu belgeye sahip hiçbir müracaatçı bulunmaması durumunda alanlarında (gıda üzerine) Meslekî ve Teknik Eğitim Diploması, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezinden alınmış sertifika ile kurs bitirme, kalfalık, ustalık veya iş yeri açma belgelerinden en az birine sahip olduğuna ilişkin aslı gibidir onaylı belge fotokopisi."
 
a) Kantin kiralama ihalelerine katılacak kişilerin; ilgili esnaf odasından alınan adına
kayıtlı okul kantin işletmesi olmadığına ve ihalelerden yasaklama kararı bulunmadığına dair aldığı belge. (Aslı)
     
              Madde 8- İhaleye katılacak olanlarda aranacak şartlar:
 
a) T.C. vatandaşı olmak.
b) Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak.
c) Başka bir kantin işletiyor olmamak.
d) Gerçek kişi olmak veya vekili (Noterden vekâletname aslı ibrazı olan)
e) İhaleden men yasağı almamış olmak.
f) Şirket, dernek, vakıf ve birlikler ihaleye katılamazlar.
 
NOTLAR:
 
1) İhaleye katılacaklarda öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi, yoksa sırası ile kalfalık ve bunların bulunmaması durumunda kurs bitirme belgesine sahip olması şartı aranacaktır.
 
2) İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş sayılırlar. İleride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar.
 
3) İhaleyi alan müstecir (kiracı) 1 takvim yılını doldurmadan işletmeden vazgeçtiği takdirde sabit tesis masrafı adı altında hiçbir hak talep edemeyecek ve 1 yıllık kirayı peşin olarak ödemekle yükümlü olacaktır.
 
4) İhaleyi alan istekli sözleşme imzalamaz ise geçici teminatı gelir kaydedilecek ve kendisine iade edilmeyecektir.
 
5) İhalede en yüksek teklifi veren katılımcı sözleşme imzalamazsa, sözleşme en yüksek teklifi veren ikinci katılımcı ile imzalanacaktır.
 
6) İhalede en yüksek ikinci teklifi veren katılımcının geçici teminatı en yüksek teklif vererek ihaleyi alan katılımcı ile sözleşme imzalanıncaya kadar iade edilmeyecektir.
 
7) Bu ihale duyurusu 28 Ocak 2019 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar
 
a) Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve kantin ihalesi yapılacak okula ait ilan panolarında asılı kalacaktır.
b) Piraziz Belediye Başkanlığından sesli anons ile halka ilan edilerek duyurulacaktır.
c) İhaleye Verilecek Okulun ve Piraziz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde yayınlanacaktır.
 
                                                                                                                                                                                     Sezayi OKUTAN
                                                                                                                                                                               İlçe Milli Eğitim Müdür V.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T.C. Piraziz Kaymakamlığı  Resmi Sitesidir
Yeni Mahalle Bahtiyar Aydın Bulvarı No: 23 K:2  28340  Piraziz/GİRESUN
Telefon: 0 (454) 361 32 03 - Fax: 0 (454) 361 32 03 - E-Mail: piraziz@piraziz.gov.tr